Last van stress? Slaapproblemen? Een verkeerde leefstijl? Relatieproblemen? Onbegrepen lichamelijke klachten?
Een verkeerde leefstijl? Onbegrepen lichamelijke klachten? Relatieproblemen? Slaapproblemen? Last van stress?

Privacy verklaring

Home     Privacy verklaring
Privacy verklaring

Praktijk Groen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om u privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Groen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Praktijk Groen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Praktijk Groen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-administratieve doeleinden;
-communicatie over onze zorgverlening;
-het uitvoering geven aan onze zorgverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-de overeengekomen opdracht tot zorgverlening;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan pPraktijk Groen de volgende persoonsgegevens van de vragen:
-voornaam;
-tussenvoegsel;
-achternaam;
-(zakelijk) telefoonnummer;
-(zakelijk) e-mailadres;
-geslacht;
-woonadres en woonplaats en land;
-geboortedatum;
-BSN;
-huisarts of specialist;
-zorgverzekering;
-beroep;
-sport/hobby's;
-bij incasso uw bankrekeningnummer;
-gezondheidsgegevens;
-de (lichamelijke)klachten waarvoor u onze hulp zoekt.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Groen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst en daarna in het archief voor > 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-het verzorgen van ons elektronisch patiëntendossier;
-het verzorgen van de (financiële)administratie;
-het verzamelen van patiëntenervaringen;
-het (geanonimiseerd) verzamelen van behandeluitkomsten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-alle personen die namens Praktijk Groen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
-hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-pseudonimiseren we en zorgen we voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-maken wij back up's van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-testen en evalueren we regelmatig onze maatregelen;
-zijn onze medewerkers  geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij de natuurlijk erg vervelend. Indien u van mening bent dat Praktijk Groen niet op de juiste manier met u gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!